විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහඅනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය ��������������� ��������������������� ������������ ��������������� ��������� 2

��������������� ��������������������� ������������ ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close