ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පොදු ගැටළු සහ විසදුම්

පොදු ගැටළු සහ විසදුම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා