ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ������������ ��������������� ������ ���������������������

������������ ��������������� ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close