විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ������ ������������ ���������������������

������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close