ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ������������ ������������������������ ������������ ��������������� ������ ���������������

������������ ������������������������ ������������ ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close