ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව ��������� ��������������� ������������ ��������������������������� ������������ ������ ������ ���������������

��������� ��������������� ������������ ��������������������������� ������������ ������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close