ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ������������ , ��������� , ��������������������� ������������ ������

������������ , ��������� , ��������������������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close