පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ������������������ ��������������������������������� ������ ��������������� ������

������������������ ��������������������������������� ������ ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close