භාවනාවසමාධි ��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������������������� ������ 1

��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close