භාවනාවසමාධි ������������ ��������������� 17

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close