භාවනාවසමාධි ��������������� ��������������� ��������������� ��������� ������������ ������������������ 1

��������������� ��������������� ��������������� ��������� ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close