නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසප්ත බොජ්ඣංග ධර්මධම්මවිජය සම්බොජ්ඣංගය ��������� ��������� ������������������ ������������ ������������ ��������������� 1

��������� ��������� ������������������ ������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close