නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසප්ත බොජ්ඣංග ධර්මධම්මවිජය සම්බොජ්ඣංගය ��������������� ��������������������������� 1

��������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close