නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසප්ත බොජ්ඣංග ධර්මධම්මවිජය සම්බොජ්ඣංගය ��������������� ������������������ ��������������������� 4

��������������� ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close