දාන කථාදාන ������ ��������������������� ������������������ ������������ ������������������

������ ��������������������� ������������������ ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close