නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������� ������ ������������ ������ ������������ ������������ ��������������� ��������������� ������

��������� ������ ������������ ������ ������������ ������������ ��������������� ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close