නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රියඉන්ද්‍රිය නානත්වය ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close