විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහසද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය ������������������ ��������� ���������������

������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close