විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහසද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය ��������������� ������������������ ���������������

��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close