විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහසද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය ��������� ��������������� ��������� ������������������������ ��������� ��������������������� ���������������������

��������� ��������������� ��������� ������������������������ ��������� ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close