ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ��������� ������������ ������

������������������������������������ ������������������������ ������������������ ��������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close