නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම ������ ��������� ��������� ������������ ������������������������������ ��� ��������� ��������������� ������ 2

������ ��������� ��������� ������������ ������������������������������ ��� ��������� ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close