නිවන් මගඋපමාවක් ������������������������������������ ������������ ������������ 1

������������������������������������ ������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close