නිවන් මගඋපමාවක් ������������������������ ������������ ������������������ ������ ��������������� 1

������������������������ ������������ ������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close