පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������, ���������������������������, ������������������������������������, ������������ ������������

������������, ���������������������������, ������������������������������������, ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close