පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������������ ������������ ���������������������

������������������������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close