පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ������������ ��������� ��������������� ��������������� 1

������������ ��������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close