පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා සංපස්සජා වේදනා

සංපස්සජා වේදනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close