පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය පංචස්කන්දය හා පංචව උපාදානස්කන්දය අතර වෙනස

පංචස්කන්දය හා පංචව උපාදානස්කන්දය අතර වෙනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close