පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය ��������������������������������� ������ ��������� ������������������������������������������ ������������ 2

��������������������������������� ������ ��������� ������������������������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close