පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������������������ ������ 4

������������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close