පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� , ��������� , ������������ , ������ ��������������������� ���������������

��������� , ��������� , ������������ , ������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close