පටිච්චසමුප්පාදයභව චතු වෝකෘර භව

චතු වෝකෘර භව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close