පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� ��������������� ������ 1

��������� ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close