පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� ��������������� ������

��������� ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close