පටිච්චසමුප්පාදයභව ������ ��������������� ������ 1

������ ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close