අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානයඅනන්තර පච්චය ������������������ ��������������������� ������������������������ 27

������������������ ��������������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close