දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������������������ ������

������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close