භාවනාවසමාධි ������������ ��������������� ��������������� 2

������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close