භාවනාවසමාධි ������������������������ ��������������� ��������������������� 5

������������������������ ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close