පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� ������ ������������������������ 2

��������� ������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close