පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������������� 3

��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close