ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������� ������������, ���������������������

��������������� ������������, ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close