නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ������������ ������������ ������������������ ��������������������������� ���������������

������������ ������������ ������������������ ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close