නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ������ ������ ��������� ������������ ������������������ ��������������������� ������������ ������

������ ������ ��������� ������������ ������������������ ��������������������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close