නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ��������������������������� ������ ��������������� ������������������������ ������������ ��������� ������������������������

��������������������������� ������ ��������������� ������������������������ ������������ ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close