නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ������������������������ ������������������ ������������ ������ ��������� ���������������������������

������������������������ ������������������ ������������ ������ ��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close