නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ������������ ��������������� ������ ��������� ��������������� ������������ ���������������

������������ ��������������� ������ ��������� ��������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close