නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ��� ��� ������������ ��������� ��������������������� 84000 ���������������������������������

��� ��� ������������ ��������� ��������������������� 84000 ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close