නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ��������������� ��������������� ��������� ��������������� 1

��������������� ��������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close