නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ��������������� ������ ������������������������ 24

��������������� ������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close